top

Vedtægter

LørdagsJazzen i Roskilde

§1. Navn og hjemsted

1.1 LørdagsJazzen i Roskilde

1.2 Roskilde Kommune

§2. Formål

2.1 Foreningen LørdagsJazzens formål er at formidle og udbrede kendskabet til jazz blandt andet ved

afholdelse af koncerter og andre arrangementer.

§3. Medlemmer

3.1 Alle kan blive medlem ved at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent

3.2 Medlemskabet giver rabat til betalte arrangementer. Normale lørdagsfrokostjazz-arrangementer er

sponsorerede og dermed gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer betaler en af bestyrelsen fastsat entré.

Ikrafttrædelsestidspunkt efter bestyrelsens afgørelse.

§4 Generalforsamling

4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes senest 31. marts.

4.2 Møde- og stemmeberettigede er alle medlemmer, der senest på generalforsamlingen har betalt

forfaldent kontingent.

4.3 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

4.4 Indkaldelse skal ske senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen

4.5 Indkaldelse skal indeholde oplysninger om dagsorden

4.6 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde

skriftligt 8 dage før generalforsamlingen

4.7 Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Dog jfr. §8 stk. 2 – 3

4.8 Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer.

Valgperioden er to år og formand og kasserer vælges på skift hvert andet år. Bestyrelsen har ret til at

supplere sig selv ved mangel på suppleant.

4.9 Revisionen er på to personer, der vælges for to år med en revisor på valg hvert år på skift.

4.10 Dagsorden

a. Valg af dirigent

b. Beretning fra formanden

c. Fremlæggelse af regnskab og budget

d. Fastsættelse af kontingent

e. Valg af formand eller kasserer

f. Valg af 1 eller 2 bestyrelsesmedlem(mer)

g. Valg af suppleant for et år

h. Valg af revisor

i. Valg af revisorsuppleant for et år

j. Indkomne forslag

k. Eventuelt

§5 Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller

når mindst 1/3 af medlemmerne kræver det.

5.2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske i overensstemmelse med §4 stk. 4–5.

§6 Foreningens ledelse

6.1 Bestyrelsen fordeler selv opgaverne mellem sig

6.2 Bestyrelsen kan inddrage medlemmer uden for bestyrelsen til at medvirke ved udførelse af

opgaverne

§7 Foreningens økonomi

7.1 Bestyrelsen forestår den daglige økonomi

7.2 Regnskabsåret følger kalenderåret

§8 Vedtægtsændringer

8.1 Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling

8.2 Vedtægtsændringer skal tydeligt fremgå af mødeindkaldelsen, herunder forslag om opløsning af

foreningen.

8.3 Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen

fremmødte for at være gyldig.

§9 Foreningens opløsning

9.1 Ved foreningens opløsning tilfalder eventuelle midler Roskilde Kommunes Fritids- og

Kulturforvaltning.

§10 Tegning og hæftelse

10.1 Bestyrelsen er bemyndiget til

At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over

foreningens formue, samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.

At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over

foreningens midler via elektroniske bankprodukter, samt til at indgå kontrakter herom.

At meddele prokura.

10.2 Foreningen hæfter kun ved den til en hver tid tilhørende formue. Efter vedtægterne påhviler der

ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. februar 2016.

Formand: Jens Brandt Pedersen Dirigent: Ib Trelby

                                                                    

                                          Roskilde kommune og Gimle støtter LørdagsJazzen


LørdagsJazzen i Roskilde | Formand: Jens Brandt Pedersen | Telefon +45 2162 3993 - E-mail: Jens Brandt Pedersen

WebDesign: © Uffe Eskildsen - Telefon: +45 2142 0000 - E-mail: Uffe Eskildsen
Copyright © Lönsboda Pistolskytteklubb - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.